Przejdź do treści

Komisja Finansów

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: UCHWAŁA Nr I/6/24 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo
 • Zakres działania:

  1. Opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji i rozwiązań oraz kontrola uchwał Rady Gminy w sprawach:

   

   

  -   projektu budżetu gminy,

  -   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  -   programów gospodarczych i problematyki bezrobocia,

  -   gospodarki finansowej Gminy,

  -   podatków, opłat i innych dochodów Gminy,

  -   planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

  -   zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem,

  -  ekonomicznego uzasadnienia tworzenia, przystępowania do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz występowania z nich,

  -  w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 od a do z ustawy o samorządzie gminnym,

  -  wysokości sumy, do której Wójt może samowolnie zaciągać zobowiązania,

  -  przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,

  -  współdziałania z innymi gminami oraz opiniowania wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku.

   

  2. Komisja przedkłada Radzie Gminy opinie dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

   

  3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

   


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Piotr Krysztofiak przewodniczący
2 Bożena Sulkowska członek
3 Justyna Surdyk członek
4 Marcin Dyjak członek
5 Sabina Krawczyk członek