Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

KRZYSZTOF JAMROŻY

KRZYSZTOF JAMROŻY

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 115, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
9 Wrzosowo interpelacja 2018-12-19
18 Wrzosowo interpelacja 2019-05-23
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 12:48:44 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 12:20:56 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:33:18 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:37:40 Projekt UCHWAŁY Nr I/4/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:40:04 Projekt UCHWAŁY Nr I/5/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:50:16 Projekt UCHWAŁY Nr I/7/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:57:43 Projekt UCHWAŁY Nr I/8/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:46:03 Projekt UCHWAŁY Nr I/6/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:26:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/9/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:29:21 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/10/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:32:52 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/11/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:35:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/12/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:38:45 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/13/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:41:42 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/14/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:10:55 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:46:45 Projekt UCHWAŁY Nr III/15/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:53:09 Projekt UCHWAŁY Nr III/16/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:55:26 Projekt UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:59:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/18/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 42/7 obręb ewidencyjny Stramniczka III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 13:08:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/19/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:13:01 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 05 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:11:17 W sprawie zmiany Porządku Obrad III Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-01-29 14:23:37 Projekt UCHWAŁY Nr IV/20/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok i zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:58:23 Projekt UCHWAŁY Nr VI/36/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:02:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/37/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:06:01 Projekt UCHWAŁY Nr VI/38/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:08:16 Projekt UCHWAŁY NR VI/39/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:09:14 Projekt UCHWAŁY Nr VI/40/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok” VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:14:19 Projekt UCHWAŁY Nr VI/41/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:16:06 Projekt UCHWAŁY Nr VI/42/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:19:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/43/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:24:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/44/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:44 Projekt UCHWAŁY Nr VI/45/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:30:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/46/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:33:00 Projekt UCHWAŁY Nr VI/47/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:35:58 Projekt UCHWAŁY Nr VI/48/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:50:53 W sprawie przyjęcia Potokołu Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:37:40 Wniosek o zmiane porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:39:01 Wniosek o zmiane porządku obrad ppkt 15 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:40:51 Wniosek o zmianę porządku obrad w pkt 4 : zmina nazwy na sprawozdania. Dodanie ppkt a i ppkt b VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:39:43 Projekt UCHWAŁY Nr VI/49/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:44:08 Projekt UCHWAŁY Nr VI/50/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:13 Przyjecie poprawki do projektu uchwały Nr VI/45/19 z dnia 27 marca 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:28:27 Projekt UCHWAŁY Nr VII/51/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:31:19 Projekt UCHWAŁY Nr VII/52/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:38:38 Projekt UCHWAŁY Nr VII/53/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:41:28 Projekt UCHWAŁY Nr VII/54/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:44:10 Projekt UCHWAŁY Nr VII/55/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:46:55 Projekt UCHWAŁY Nr VII/56/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dygowo VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:49:50 Projekt UCHWAŁY Nr VII/57/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:50:57 Projekt UCHWAŁY Nr VII/58/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:54:35 Projekt UCHWAŁY Nr VII/59/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:09:05 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 27 marca 2019 roku VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:18:12 Projekt UCHWAŁY Nr IX/68/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:21:13 Projekt UCHWAŁY Nr IX/69/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dygowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:23:07 Projekt UCHWAŁY Nr IX/70/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:25:54 Projekt UCHWAŁY Nr IX/71/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:08:59 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:07:41 W sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za