Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

KATARZYNA MAJCHER

KATARZYNA MAJCHER

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 110, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Czernin interpelacja 2018-12-05
10 Czernin interpelacja 2018-12-19
21 Czernin interpelacja 2019-05-23
23 Czernin, Bardy interpelacja 2019-06-14

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 12:48:44 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 12:20:56 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:33:18 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:37:40 Projekt UCHWAŁY Nr I/4/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:40:04 Projekt UCHWAŁY Nr I/5/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:50:16 Projekt UCHWAŁY Nr I/7/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:57:43 Projekt UCHWAŁY Nr I/8/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 Projekt UCHWAŁY Nr I/3/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-11-20 13:46:03 Projekt UCHWAŁY Nr I/6/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Dygowo I Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:26:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/9/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:29:21 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/10/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:32:52 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/11/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:35:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/12/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:38:45 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/13/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:41:42 PROJEKT UCHWAŁY Nr II/14/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-05 12:10:55 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku II Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:46:45 Projekt UCHWAŁY Nr III/15/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:53:09 Projekt UCHWAŁY Nr III/16/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:55:26 Projekt UCHWAŁY Nr III/17/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:59:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/18/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 42/7 obręb ewidencyjny Stramniczka III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 13:08:56 Projekt UCHWAŁY Nr III/19/18 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:13:01 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 05 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2018-12-19 12:11:17 W sprawie zmiany Porządku Obrad III Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku III Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-01-29 14:23:37 Projekt UCHWAŁY Nr IV/20/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok i zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:58:23 Projekt UCHWAŁY Nr VI/36/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:02:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/37/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:06:01 Projekt UCHWAŁY Nr VI/38/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:08:16 Projekt UCHWAŁY NR VI/39/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:09:14 Projekt UCHWAŁY Nr VI/40/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok” VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:14:19 Projekt UCHWAŁY Nr VI/41/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:16:06 Projekt UCHWAŁY Nr VI/42/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:19:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/43/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:24:22 Projekt UCHWAŁY Nr VI/44/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:44 Projekt UCHWAŁY Nr VI/45/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:30:20 Projekt UCHWAŁY Nr VI/46/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:33:00 Projekt UCHWAŁY Nr VI/47/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:35:58 Projekt UCHWAŁY Nr VI/48/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:50:53 W sprawie przyjęcia Potokołu Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:37:40 Wniosek o zmiane porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:39:01 Wniosek o zmiane porządku obrad ppkt 15 VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 12:40:51 Wniosek o zmianę porządku obrad w pkt 4 : zmina nazwy na sprawozdania. Dodanie ppkt a i ppkt b VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:39:43 Projekt UCHWAŁY Nr VI/49/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dygowo VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:44:08 Projekt UCHWAŁY Nr VI/50/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-03-27 13:28:13 Przyjecie poprawki do projektu uchwały Nr VI/45/19 z dnia 27 marca 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:28:27 Projekt UCHWAŁY Nr VII/51/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:38:38 Projekt UCHWAŁY Nr VII/53/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:41:28 Projekt UCHWAŁY Nr VII/54/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:44:10 Projekt UCHWAŁY Nr VII/55/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:46:55 Projekt UCHWAŁY Nr VII/56/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dygowo VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:49:50 Projekt UCHWAŁY Nr VII/57/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:50:57 Projekt UCHWAŁY Nr VII/58/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:54:35 Projekt UCHWAŁY Nr VII/59/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-05-23 12:09:05 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 27 marca 2019 roku VII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:08:12 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VII/2019 z VII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:47:18 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/60/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:57:48 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/61/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:03:38 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/62/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:10:53 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/63/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:16:51 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/64/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:18:31 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/65/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:23:46 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/66/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dygowo VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 13:27:33 Projekt UCHWAŁY Nr VIII/67/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-06-14 12:04:29 W sprawie zmiany Porządku Obrad VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:18:12 Projekt UCHWAŁY Nr IX/68/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:21:13 Projekt UCHWAŁY Nr IX/69/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dygowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:23:07 Projekt UCHWAŁY Nr IX/70/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:25:54 Projekt UCHWAŁY Nr IX/71/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:08:59 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 14 czerwca 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-07-25 12:07:41 W sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo IX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-06 07:34:06 Projekt UCHWAŁY Nr X/72/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-09-06 07:37:14 Projekt UCHWAŁY Nr X/73/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:23:43 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XI/2019 z XI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:38:41 projekt UCHWAŁY Nr XII/84/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:40:41 projekt UCHWAŁY Nr XII/85/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:43:34 projekt UCHWAŁY Nr XII/86/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie oraz we Wrzosowie 55 XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:46:26 Projekt UCHWAŁY Nr XII/87/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:48:29 projekt UCHWAŁY Nr XII/88/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-10-25 12:52:24 projekt UCHWAŁY Nr XII/89/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 XII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:09:34 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/93/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:10:24 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/94/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2020-2029 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:25:54 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/97/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:30:19 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/98/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2019/2020 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:34:20 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/99/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:41:38 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/100/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 15:33:18 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XII/2019 z XII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 października 2019 roku XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 15:36:45 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:19:50 UCHWAŁA Nr XIV/95/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2019 rok XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2019-12-20 16:21:08 Projekt UCHWAŁY Nr XIV/96/19 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027 XIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:21:17 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/101/2020 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:25:14 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/102/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:26:31 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/103/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:28:07 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/104/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:32:47 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/105/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2020-2022 XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:37:46 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/106/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:41:45 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/107/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:44:36 PROJEKT UCHWAŁY Nr XV/108/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2020 rok” XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-01-31 12:03:31 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 roku XV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:34:02 UCHWAŁA Nr XVIII/129/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2020 XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:38:02 UCHWAŁA Nr XVIII/130/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:39:49 UCHWAŁA Nr XVIII/131/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:42:03 UCHWAŁA Nr XVIII/132/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:48:57 UCHWAŁA Nr XVIII/133/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:50:47 UCHWAŁA Nr XVIII/134/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:53:36 UCHWAŁA Nr XVIII/135/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:56:15 UCHWAŁA Nr XVIII/136/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:59:39 UCHWAŁA Nr XVIII/137/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 13:06:53 UCHWAŁA Nr XVIII/138/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 13:10:07 UCHWAŁA Nr XVIII/139/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie rezygnacji z członkostwa w „Stowarzyszeniu Samorządowym S6” XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 13:17:37 UCHWAŁA Nr XVIII/140/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Dygowo XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:14:17 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 03 lipca 2020 roku XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 13:19:44 UCHWAŁA Nr XVIII/141/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zniesienia form ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-09-25 12:16:13 W sprawie zmiany porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 września 2020 roku XVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2020-12-18 13:17:55 UCHWAŁA Nr XIX/142/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021 XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:23:44 UCHWAŁA Nr XIX/143/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2030 XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:26:14 UCHWAŁA Nr XIX/144/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:29:29 UCHWAŁA Nr XIX/145/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:32:13 UCHWAŁA Nr XIX/146/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:34:49 UCHWAŁA Nr XIX/147/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:38:46 UCHWAŁA Nr XIX/148/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:40:28 UCHWAŁA Nr XIX/149/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:47:16 UCHWAŁA Nr XIX/151/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.” na lata 2021-2027 XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:57:53 UCHWAŁA Nr XIX/152/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działek Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo i Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:58:46 UCHWAŁA Nr XIX/153/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 66/2 obręb ewidencyjny Wrzosowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:59:35 UCHWAŁA Nr XIX/154/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 618 obręb ewidencyjny Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:02:37 UCHWAŁA Nr XIX/155/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 157 obręb ewidencyjny Czernin XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:03:30 UCHWAŁA Nr XIX/156/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 4/83 obręb ewidencyjny Pustary XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:04:44 UCHWAŁA Nr XIX/157/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/85 obręb ewidencyjny Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:05:39 UCHWAŁA Nr XIX/158/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 165 obręb ewidencyjny Piotrowice XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:16:09 UCHWAŁA Nr XIX/159/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:20:57 UCHWAŁA Nr XIX/160/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 14:25:22 UCHWAŁA Nr XIX/161/2020 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy w Dygowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 12:26:10 Przyjęcia Protokołu Nr XVIII/20 z XVIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 25 września 2020 roku XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 12:21:31 W sprawie zmiany porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2020-12-18 13:44:09 UCHWAŁA Nr XIX/150/20 RADY GMINY DYGOWO z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pustary, stanowiącą własność Gminy Dygowo XIX Sesja Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2020 roku za
2021-02-19 08:20:31 UCHWAŁA Nr XX/162/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice XX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-02-19 08:23:01 UCHWAŁA Nr XX/163/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok XX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-02-19 08:25:20 UCHWAŁA Nr XX/164/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłopotowo w Gminie Dygowo na lata 2021-2028 XX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 12:21:53 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XIX/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 12:22:25 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XX/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:00:41 UCHWAŁA Nr XXI/165/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:03:24 UCHWAŁA Nr XXI/166/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2028 XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:09:47 UCHWAŁA Nr XXI/167/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:12:01 UCHWAŁA Nr XXI/168/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:15:43 UCHWAŁA Nr XXI/169/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2021 XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:16:43 UCHWAŁA Nr XXI/170/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2021 XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:18:43 UCHWAŁA Nr XXI/171/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2021 XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:29:12 UCHWAŁA Nr XXI/172/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo obszarów w obrębach ewidencyjnych Piotrowice, Wrzosowo, Dygowo, Czernin i Stojkowo XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:36:18 UCHWAŁA Nr XXI/173/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:40:16 UCHWAŁA Nr XXI/174/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:42:39 UCHWAŁA Nr XXI/175/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:44:20 UCHWAŁA Nr XXI/176/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:47:38 UCHWAŁA Nr XXI/177/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dygowo na lata 2021-2032 XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:55:23 UCHWAŁA Nr XXI/179/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2021 rok” XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 13:52:40 UCHWAŁA Nr XXI/178/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie petycji wniesionej przez Pana Sławomira Wiesława Sala o przyjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw, uznanie za niedopuszczalne jakichkolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Dygowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-03-24 12:20:07 W sprawie zmiany porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku. XXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 11:31:18 UCHWAŁA Nr XXII/180/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 11:37:23 UCHWAŁA Nr XXII/181/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 11:48:28 UCHWAŁA Nr XXII/182/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 11:54:40 UCHWAŁA Nr XXII/183/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2021/2022 XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 11:56:00 UCHWAŁA Nr XXII/184/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 11:57:55 UCHWAŁA Nr XXII/185/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2030. XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:01:03 UCHWAŁA Nr XXII/186/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:04:46 UCHWAŁA Nr XXII/187/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:07:12 UCHWAŁA Nr XXII/188/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 81 obręb ewidencyjny Dygowo oraz części działki Nr 45/1 obręb ewidencyjny Wrzosowo XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:09:06 UCHWAŁA Nr XXII/189/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 1/54 obręb ewidencyjny Gąskowo XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:12:48 UCHWAŁA Nr XXII/190/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dygowo do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:20:45 UCHWAŁA Nr XXII/191/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie współpracy partnerskiej między Gminą Dygowo, Gminą Gościno, Sianów, Gminą Łobez i Gminą Szczecinek (gmina wiejska) XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:28:38 UCHWAŁA Nr XXII/192/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: – Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny „INVEST-PARK”, której jedynym udziałowcem jest Gmina Dygowo XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:35:01 UCHWAŁA Nr XXII/193/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 12:36:58 UCHWAŁA Nr XXII/194/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 10:25:38 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXI/2021 z XXI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2021 roku XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-06-11 10:17:38 W sprawie zmiany porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 11 czerwca 2021 roku. XXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:30:41 UCHWAŁA Nr XXIX/226/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2022 XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:35:24 UCHWAŁA Nr XXIX/227/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:42:45 UCHWAŁA Nr XXIX/230/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:46:00 UCHWAŁA Nr XXIX/231/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:50:11 UCHWAŁA Nr XXIX/232/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:53:07 UCHWAŁA Nr XXIX/233/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 122 obręb Wrzosowo XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:55:25 UCHWAŁA Nr XXIX/234/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/2 obręb Dygowo XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:57:08 UCHWAŁA Nr XXIX/235/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 106/15 obręb Skoczów XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:58:04 UCHWAŁA Nr XXIX/236/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 14:09:16 UCHWAŁA Nr XXIX/237/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 14:13:34 UCHWAŁA Nr XXIX/238/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:05:13 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXVIII/2021 z XXVIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 18 listopada 2021 roku XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:38:04 UCHWAŁA Nr XXIX/228/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2021-12-17 13:39:34 UCHWAŁA NR XXIX/229/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2030 XXIX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 12:57:10 UCHWAŁA Nr XXX/239/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:00:29 UCHWAŁA Nr XXX/240/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:04:51 UCHWAŁA Nr XXX/241/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:09:52 UCHWAŁA Nr XXX/242/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:13:14 UCHWAŁA Nr XXX/243/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:18:13 UCHWAŁA Nr XXX/244/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:20:05 UCHWAŁA Nr XXX/245/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2022 XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:21:45 UCHWAŁA Nr XXX/246/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2022 XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:23:00 UCHWAŁA Nr XXX/247/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2022 XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:25:06 UCHWAŁA Nr XXX/248/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:27:37 UCHWAŁA Nr XXX/249/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:30:16 UCHWAŁA Nr XXX/250/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:32:37 UCHWAŁA Nr XXX/251/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:35:15 UCHWAŁA Nr XXX/252/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:43:54 UCHWAŁA Nr XXX/253/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:46:56 UCHWAŁA Nr XXX/254/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2022 rok” XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:50:47 UCHWAŁA NXXX/255/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:53:56 UCHWAŁA Nr XXX/256/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 12:25:05 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXIX/2021 z XXIX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 12:20:39 W sprawie zmiany porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 13:59:29 UCHWAŁA Nr XXX/257/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 14:00:49 UCHWAŁA Nr XXX/258/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-02-23 12:23:52 W sprawie zmiany porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku XXX Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:42:34 UCHWAŁA Nr XXXI/259/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:44:43 UCHWAŁA Nr XXXI/260/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:47:25 UCHWAŁA Nr XXXI/261/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:50:59 UCHWAŁA Nr XXXI/262/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/242/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:52:47 UCHWAŁA Nr XXXI/263/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:55:00 UCHWAŁA Nr XXXI/264/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dygowo w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania ,,Siła w Grupie", w okresie programowania 2021 - 2027 XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:57:04 UCHWAŁA Nr XXXI/265/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Dygowo XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:58:32 UCHWAŁA Nr XXXI/266/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029” XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 13:03:25 UCHWAŁA Nr XXXI/267/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/92/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dygowo XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 13:05:17 UCHWAŁA Nr XXXI/268/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/253/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 13:07:02 UCHWAŁA Nr XXXI/269/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-04-07 12:04:32 W sprawie przyjęcia Protokołu nr XXX/22 z XXX Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 23 lutego 2022 roku XXXI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 12:49:43 UCHWAŁA Nr XXXII/270/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 12:57:13 UCHWAŁA Nr XXXII/271/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:07:03 UCHWAŁA Nr XXXII/272/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:16:29 UCHWAŁA Nr XXXII/273/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:31:22 UCHWAŁA Nr XXXII/274/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:33:20 UCHWAŁA Nr XXXII/275/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:35:56 UCHWAŁA Nr XXXII/276/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dygowo na rok szkolny 2022/2023 XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:38:01 UCHWAŁA Nr XXXII/277/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:40:35 UCHWAŁA Nr XXXII/278/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 13:45:52 UCHWAŁA Nr XXXII/279/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dygowo XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-06-15 12:03:03 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXI/22 z XXXI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 7 kwietnia 2022 roku XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:01:42 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXII/2022 z XXXII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 15 czerwca 2022 roku XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:03:04 W sprawie zmiany porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Dygowo. XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:12:26 UCHWAŁA Nr XXXIII/280/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:14:12 UCHWAŁA Nr XXXIII/281/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:22:25 UCHWAŁA Nr XXXIII/282/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo etap 1 XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:25:43 UCHWAŁA Nr XXXIII/283/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice - etap 1 XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:27:18 UCHWAŁA Nr XXXIII/284/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy - etap 1 XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:30:33 UCHWAŁA Nr XXXIII/285/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-07-15 13:35:15 UCHWAŁA Nr XXXIII/286/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dygowo i Gmi-ną Ustronie Morskie w celu realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-08-02 08:20:31 UCHWAŁA Nr XXXIV/287/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na rok 2022 XXXIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-08-02 08:21:43 UCHWAŁA Nr XXXIV/288/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-08-02 08:23:15 UCHWAŁA Nr XXXIV/289/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:39:44 UCHWAŁA Nr XXXV/290/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:43:35 UCHWAŁA Nr XXXV/291/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:46:01 UCHWAŁA Nr XXXV/292/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:48:55 UCHWAŁA Nr XXXV/293/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:52:18 UCHWAŁA Nr XXXV/294/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:54:36 UCHWAŁA Nr XXXV/295/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:56:11 UCHWAŁA Nr XXXV/296/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:59:10 UCHWAŁA Nr XXXV/297/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrzosowo XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 13:01:57 UCHWAŁA Nr XXXV/298/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 13:09:14 UCHWAŁA Nr XXXV/299/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 września 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:13:44 W sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIV/ 22 z XXXIV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 02 sierpnia 2022 roku. XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:13:18 W sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIII/ 22 z XXXIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 15 lipca 2022 roku. XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-09-29 12:14:12 W sprawie zmiany porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 12:37:07 UCHWAŁA Nr XXXVI/300/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 12:39:10 UCHWAŁA NR XXXVI/301/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 12:45:44 UCHWAŁA Nr XXXVI/302/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 12:51:11 UCHWAŁA Nr XXXVI/303/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 12:56:46 UCHWAŁA Nr XXXVI/304/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 13:00:10 UCHWAŁA Nr XXXVI/305/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustanowienia święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej” XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-10-27 12:13:12 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXV/2022 z XXXV Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-11-29 07:39:52 UCHWAŁA Nr XXXVII/306/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-11-29 07:41:31 UCHWAŁA Nr XXXVII/307/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-11-29 07:44:00 UCHWAŁA Nr XXXVII/308/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XXXVII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:41:31 UCHWAŁA Nr XXXVIII/309/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2023 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:47:47 UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033 XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:57:40 UCHWAŁA Nr XXXVIII/313/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 14:01:14 UCHWAŁA Nr XXXVIII/314/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 14:02:37 UCHWAŁA Nr XXXVIII/315/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 14:14:32 UCHWAŁA Nr XXXVIII/318/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/81/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 14:18:31 UCHWAŁA Nr XXXVIII/319/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:06:08 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXVI/22 z XXXVI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2022 roku XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:07:17 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXXVII/22 z XXXVII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 29 listopada 2022 roku XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:51:08 UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 13:52:55 UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2022-2030 XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 14:10:54 UCHWAŁA Nr XXXVIII/317/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2022-12-16 14:07:08 UCHWAŁA Nr XXXVIII/316/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo XXXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-04-06 12:56:48 UCHWAŁA Nr XLI/340/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok XLI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-04-06 12:58:21 UCHWAŁA Nr XLI/341/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033 XLI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-04-06 13:02:10 UCHWAŁA Nr XLI/342/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie XLI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-04-06 13:07:23 UCHWAŁA Nr XLI/343/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030 XLI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-04-06 13:10:07 UCHWAŁA Nr XLI/344/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dygowo XLI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-04-06 12:30:43 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XL/2023 z XL Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 09 marca 2023 roku XLI Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 13:16:01 UCHWAŁA Nr XLII/345/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dygowo XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 13:24:16 UCHWAŁA Nr XLII/346/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 13:36:24 UCHWAŁA Nr XLII/347/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 13:50:16 UCHWAŁA Nr XLII/348/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 13:54:31 UCHWAŁA Nr XLII/349/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 13:58:16 UCHWAŁA Nr XLII/350/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:00:33 UCHWAŁA Nr XLII/351/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:02:38 UCHWAŁA Nr XLII/352/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:04:15 UCHWAŁA Nr XLII/353/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:07:05 UCHWAŁA Nr XLII/354/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:10:22 UCHWAŁA Nr XLII/355/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:13:26 UCHWAŁA Nr XLII/356/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:16:38 UCHWAŁA Nr XLII/357/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:18:44 UCHWAŁA Nr XLII/358/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:19:21 UCHWAŁA Nr XLII/359/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/174/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 14:22:52 UCHWAŁA Nr XLII/360/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-06-02 12:06:50 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XLI/2023 z XLI Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 2023 roku XLII Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:04:04 W sprawie przyjęcia Protokołu Nr XLIII/2023 z XLIII Sesji Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 roku XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:32:54 UCHWAŁA Nr XLIV/370/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo - etap 2 XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:34:49 UCHWAŁA Nr XLIV/371/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice – etap 2 XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:36:25 UCHWAŁA Nr XLIV/372/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy – etap 2 XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:37:23 UCHWAŁA Nr XLIV/373/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Czernin, Dygowo, Jazy, Łykowo, Piotrowice, Pustary, Skoczów, Stojkowo, Stramniczka, Świelubie, Wrzosowo XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:45:28 UCHWAŁA Nr XLIV/374/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:48:15 UCHWAŁA Nr XLIV/375/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:50:18 UCHWAŁA Nr XLIV/376/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:52:19 UCHWAŁA Nr XLIV/377/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:54:38 UCHWAŁA Nr XLIV/378/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/361/23 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:57:39 UCHWAŁA Nr XLIV/379/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 13:01:25 UCHWAŁA Nr XLIV/380/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:27:09 UCHWAŁA Nr XLIV/368/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za
2023-09-20 12:28:59 UCHWAŁA Nr XLIV/369/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033 XLIV Sesja Rady Gminy Dygowo za