Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dygowo

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 listopada 2018 roku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Opiniowanie i zgłaszanie własnych propozycji i rozwiązań oraz kontrola uchwał rady gminy dotyczących:

-       rozwoju rolnictwa,

-       przekształceń własnościowych gospodarstw rolnych,

-       przetwórstwa rolno-spożywczego,

-       gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

-       wodociągów, kanalizacji, gazociągów i gospodarki odpadami,

-       utrzymania czystości i zieleni komunalnej i zadrzewień,

-       porządku publicznego i ochrony p. pożarowej,

-       ochrony środowiska,

-       zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

-       lokalnego transportu zbiorowego,

-       komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

-       targowisk i cmentarzy komunalnych,

-       rozbudowy i utrzymania obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych.

2. Komisja przedkłada radzie gminy opinie i wnioski dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
DARIUSZ NIEMIERZYCKI członek
DARIUSZ OLENOWICZ członek
EDWARD OLSZAK członek
JANUSZ ROŻEK 0przewodniczący
ZBIGNIEW ZAWADZKI członek